Back to site

057 To Theo van Gogh. Paris, Tuesday, 9 November 1875.

metadata
No. 057 (Brieven 1990 056, Complete Letters 44)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Paris, Tuesday, 9 November 1875

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b57 V/1962

Date
Letter headed: ‘[Paris, le] 9 Nov. [187]5.’

Ongoing topic
Friendship with Harry Gladwell (55)

original text
 1r:1
Goupil & Cie
Editeurs Imprimeurs
Estampes Françaises & Étrangères
Tableaux Modernes
Rue Chaptal, 9, PARIS.
Succursales à la Haye, Londres, Berlin, New-York.

Paris, le 9 Nov. [187]5.

Waarde Theo,
Het is tijd gij weer wat van mij hoort, maar ’t zal deze keer maar een kort woordje zijn want ik heb niet veel tijd.
Dank voor wat gij mij zondt, ik ben er blij mede. Zoowel voor Pa en Moe als voor U ben ik blij gij op den dag van de bevestiging te Etten zijt geweest.1 Gij moet mij eens schrijven hoe gij het daar vondt.─
Oom Vincent en Tante2 zijn gisteren weer vertrokken. ik ben nog al eens bij hen geweest.─ Tot mijn spijt zag ik hen gisteren niet aan den trein toen zij weggingen, hierbij een briefje, geef dat aan Oom als gij Hem ziet, het is om hem te zeggen hoe het kwam wij elkaar aan ’t station niet zagen.─
 1v:2
Wat is het herfst, gij zult nog al eens wandelen, staat gij vroeg op? Ik doe dat geregeld, het is een goed ding zich daaraan te wennen, ’t is kostbaar en mij reeds zeer lief dat vroege schemeruur. Meestal ga ik vroeg naar bed s’avonds.─ S’morgens kookt mijn waarden Engelschman haver de gort, wat zou ik U graag eens s’morgens hier hebben.─
Anna schijnt ook vroeg op te staan. Zij heeft het niet makkelijk en ’t is zeker zij zich zeer verdienstelijk maakt.
Nu, spoedig waarschijnlijk meer. Schrijf maar weer eens spoedig en maar flinkweg.
In gedachten druk ik U de hand en ben steeds

Uw liefh. broeder
Vincent

translation
 1r:1
[Letterhead: Goupil Paris]

Paris, 9 Nov. 1875.

My dear Theo,
It’s time you heard from me again, though this will only be a short note, for I haven’t much time.
Thanks for what you sent me, I’m glad to have it. I’m glad that you were in Etten on the day of the induction, for Pa and Ma’s sake as well as yours.1 You must write and tell me what it was like.
Uncle Vincent and Aunt2 left yesterday. I went to see them quite often. I’m sorry I didn’t see them at the train yesterday when they left. Herewith a letter, give it to Uncle when you see him, it explains why we didn’t see each other at the station.  1v:2
Autumn is really here, you’ll be going for walks fairly often. Do you get up early? I do regularly, it’s good to make a habit of it. It’s precious and already very dear to me, that early morning twilight. I usually go to bed early in the evening. Every morning my worthy Englishman cooks barley porridge; how I’d like you to be here in the morning sometime.
Anna seems to get up early as well. She doesn’t have it easy, and she certainly makes herself very useful.
Well, more soon, probably. Do write again soon, and freely.
I shake your hand in thought, and am ever

Your loving brother
Vincent
notes
1. Mr van Gogh’s induction to the living at Etten took place on Sunday, 24 October 1875. He expressed his pleasure at Theo’s presence (FR b2370, 3 November 1875).
2. Aunt Cornelie van Gogh-Carbentus, wife of Uncle Vincent and a sister of Mrs van Gogh.