Back to site

590 To Willemien van Gogh. Arles, on or about Friday, 30 March 1888.

metadata
No. 590 (Brieven 1990 593, Complete Letters W3)
From: Vincent van Gogh
To: Willemien van Gogh
Date: Arles, on or about Friday, 30 March 1888

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b703 V/1962

Date
Van Gogh thanks his sister for her letter with ‘good wishes’ from her and from their mother (ll. 3-4); these relate to his birthday, which was on 30 March. Since he replied ‘immediately upon receipt’ (ll. 2-3), we have dated the present letter on or about Friday, 30 March 1888.

original text
 1r:1
Lieve Zuster,
om uw brief niet onbeantwoord te laten schrijf ik U dadelijk na ontvangst van uw schrijven en dat van Moe en u beider goede wenschen.1
Ge moet weten dat ik U regt graag meer zou schrijven als ’t niet ware dat nog al veel dingen er toe bijdragen om me niet meester van mijn tijd te laten en ge moet U niet voorstellen ik doe waar ik precies lust in heb of laat datgene wat ik liever niet deed.– Het werk heeft me nu te pakken, ’k denk wel voor altijd en al is zulks niet ongelukkig, het geluk stel ik me toch heel anders voor.–
Om te beginnen heeft het me hier verbazend veel genoegen gedaan dat tusschen Theo en de Hr. Tersteeg de relaties begonnen zijn om het werk van de schilders van hier die men impressionisten noemt ook in Holland bekend te maken.–2
Verder ik zelf heb geen spijt naar hier te zijn gegaan daar ik de natuur hier magtig mooi vind.–
Tegen ’t volgend jaar – wanneer de wereldtentoonstelling zal plaats hebben3 – moet ik een massa dingen maken omdat mijn vrienden zeker ook niet in gebreke zullen blijven dan veel interessants voorhanden te hebben.–
 1v:2
Niet dat ik of iemand van de schilders met wie ik meer speciaal omgang heb exposeeren zullen met de anderen doch er zal alsdan denkelijk een vrije tentoonstelling naast de officieele worden gehouden.–4 Nu heb ik hier b.v. op dit moment 6 schilderijen onder handen van bloeiende vruchtboomen.5 En dat wat ik heden ’thuis heb gebragt zou U welligt bevallen – het is een omgewerkt vak grond in een boomgaard, een rieten schutting en twee perzik boomen in volle bloei, rose tegen een tintelend blaauwe lucht met witte wolken en in zonneschijn.6 ge zult ’t mogelijk zien daar ’k maar besloten heb dit voor Jet Mauve te bestemmen. ik heb er op geschreven

Souvenir de Mauve
Vincent & Theo7

Ik weet nu zeer wel dat ik zoodanig onderwerp ook elders had kunnen vinden doch als ik naga dat veel schilders ’t zelfde zullen maken reken ik het geenszins onverschillig te werken in een natuur die, ofschoon al mee ’t zelfde nog als bij ons als onderwerp en gegeven, ongetwijfeld veel rijker en kleuriger is.–
 1v:3
Verder zijn de menschen hier ook schilderachtig, en gelijkt bij ons een bedelaar veeleer op een spook, hier wordt hij een karikatuur.– Daar zooals ge ’t merken zult bij ’t lezen van Zola en Guy de Maupassant men absoluut wil – in de kunst – iets zeer rijks en iets zeer vroolijks – ook al hebben die zelfden Zola en Maupassant de meest navrante dingen gezegd die ooit gezegd zijn misschien – zoo is de zelfde beweging ook in de schilderkunst aan het beginnen regel te worden.– Bij voorbeeld kan ik me voorstellen dat een schilder van heden iets make als ’t geen men vindt beschreven in ’t boek van Pierre Loti, le mariage de Loti, waar de natuur van Otaheite wordt beschreven.–8 Een boek dat ik U erg kan recommandeeren.–
Ge begrijpt dat de natuur van ’t zuiden niet precies kan worden geschilderd met ’t palet van b.v. Mauve die in ’t noorden hoort en meester is en blijft in ’t grijs.– Maar het palet van tegenwoordig is absoluut kleurig – hemelsblaauw, rose, oranje, vermilloen, hoog geel, helder groen, helder wijnrood, violet.
 1r:4
Maar alle kleuren opvoerende komt men op nieuw tot kalmte en harmonie. En geschiedt er iets dergelijks als met de Wagner muziek die met een groot orchest uitgevoerd daarom niet minder intiem is.9 Alleen men kiest bij voorkeur zonnige en kleurige effekten en niets belet me soms te denken dat later er veel schilders in de tropische landen zullen gaan werken.– Ge kunt u wel een begrip maken van de verandering in de schilderijen als ge b.v. denkt aan de kleurige japansche voorstellingen die men overal ziet, landschappen en figuren. Theo en ik hebben honderden van die Japansche prenten.10
ge ziet ik schrijf U enkel over ’t werk van daag en ik moet eindigen en weet niet of ik hier nog verder bij zal kunnen schrijven. Het beste U zelf en Moe toegewenscht en dank voor Uwe brieven.

Vincent

Mijnerzijds moet ik U zelf ook met Uw verjaardag gelukwenschen11 – daar ik U graag iets van mijn werk wou geven dat U bevallen mogt zal ik voor U apart houden een kleine studie van een boek en een bloem12 – in grooter formaat met een heele massa boeken met rose, geele, groene omslagen en vuurroode – was mijn schij romans Parisiens ’t zelfde onderwerp.–13 Theo zal U die meebrengen.– ik heb ook een studie voor Jet Mauve.–14

translation
 1r:1
My dear sister,
So as not to let your letter go unanswered I’m writing immediately upon receipt of your letter and Ma’s and the good wishes from you both.1
You should know that I’d be very happy to write to you more often were it not that quite a lot of things contribute to my not being master of my time, and you mustn’t imagine that I do exactly what I want or leave what I’d rather not do. The work has me in its grip now, I think for all time, and although this isn’t unhappy, I nonetheless imagine happiness as something very different.
To begin with, it gave me an enormous amount of pleasure here that relations have begun between Theo and Mr Tersteeg in order to make the work of the painters from here whom they call Impressionists known in Holland too.2
For myself I have no regrets about having come here, since I find nature here almighty beautiful.
By next year — when the World Exhibition will be held3 — I have to make a mass of things, because my friends will certainly also not fail to have a great many interesting things on hand.  1v:2
Not that I or any of the painters with whom I’m more especially friendly will exhibit with the others, but an open exhibition will probably be staged alongside the official one at that time.4 Now here, for instance, at this moment, I have 6 paintings of blossoming fruit trees.5 And the one I brought home today would possibly appeal to you — it’s a dug-over patch of ground in an orchard, a wicker fence and two peach trees in full bloom, pink against a sparkling blue sky with white clouds and in sunshine.6 You may well see it, since I’ve decided to send this one to Jet Mauve. I’ve written on it

Souvenir de Mauve
Vincent & Theo7

Now I know very well that I could also have found such a subject elsewhere, but when I think that many painters will do the same I reckon it by no means immaterial to work in nature which, although it’s the same as at home in subject and fact, is undoubtedly much richer and more colourful.  1v:3
Furthermore, the people here are picturesque too, and whereas at home a beggar looks much like a spectre, here he becomes a caricature. Since, as you’ll see when you read Zola and Guy de Maupassant, people definitely want — in art — something very rich and something very cheerful — even though that same Zola and Maupassant have said the most heart-rending things that have perhaps ever been said — the same movement is also beginning to become the rule in painting. For example I can imagine that a painter of today might make something like one finds described in the book by Pierre Loti, Le mariage de Loti, where nature in Otaheite is described.8 A book that I can really recommend to you.
You understand that the countryside of the south can’t exactly be painted with the palette of Mauve, say, who belongs in the north and is and always will be the master of grey. But today’s palette is definitely colourful — sky blue, pink, orange, vermilion, brilliant yellow, bright green, bright wine red, violet.  1r:4
But by intensifying all the colours one again achieves calm and harmony. And something happens like with the Wagner music which, performed by a large orchestra, is no less intimate for that.9 Only people prefer sunny and colourful effects, and nothing stops me from thinking sometimes that later on many painters will go and work in tropical countries. You can get an idea of the change in painting if you think, say, of the colourful Japanese pictures that one sees everywhere, landscapes and figures. Theo and I have hundreds of these Japanese prints.10
You see I’m writing to you only about the work today, and I must close, and don’t know whether I’ll be able to write any more to add to it. Best wishes to you and Ma, and thanks for your letters.

Vincent

For my part I must also wish you a happy birthday11 — since I’d like to give you something of my work that you’ll like I’ll set aside a little study of a book and a flower12 for you — in a large format with a whole mass of books with pink, yellow, green covers and fiery red — my painting Parisian novels was the same subject.13 Theo will bring this for you — I also have a study for Jet Mauve.14
notes
1. Willemien and Mrs van Gogh wrote to Vincent on the occasion of his thirty-fifth birthday on 30 March.
2. Theo had sent a consignment of modern paintings to Tersteeg; see letter 589, n. 4.
3. The World Exhibition was staged in Paris from 5 May to 5 November 1889. Van Gogh, like his artist friends, wanted to take advantage of the enormous influx of visitors and show work during this period.
4. During the 1889 World Exhibition, the Groupe impressionniste et synthétiste, of which Paul Gauguin was the leading light, mounted an exhibition in Café Volpini in the Champs-de-Mars (see letter 779, n. 13). We do not know whether the exhibition was already being planned at this time; according to Welsh-Ovcharov specific preparations did not start until early May 1889, but this does not necessarily mean that such an exhibition was not already being discussed. Cf. exhib. cat. Toronto 1981, pp. 41-42. The fifth exhibition of the Indépendants was also held in 1889, as a counterpart to the traditional Salon.
5. Besides the Pink peach trees (‘Souvenir de Mauve’) (F 394/ JH 1379 ) described later in this letter, these six studies in any event included Orchard with apricot trees in blossom (F 556 / JH 1383 ) and Orchard with apricot trees in blossom (F 553 / JH 1387 ); see letter 589, n. 6. Peach tree in blossom (F 557 / JH 1397 ) may also have been among these first studies of orchards. Van Gogh must have painted Orchard bordered by cypresses (F 554 / JH 1388 ) and Peach tree in blossom (F 399 / JH 1398 ) later, as preliminary studies for F 513 / JH 1389 and F 551 / JH 1396 , and the other extant orchards are not mentioned in the correspondence until later. Among the studies he refers to here there were probably works that he subsequently destroyed (see letter 606); in letter 591 to Theo he refers to ‘4 or 5’ studies plus F 394.
6. The work that Van Gogh earmarked for Mauve’s widow was Pink peach trees (‘Souvenir de Mauve’) (F 394/ JH 1379 ); he sent it to Theo in May 1888 with his first batch of paintings. See letters 583 and 608. It emerges from letter 719 that Jet Mauve did receive the painting.
7. Van Gogh added the sentence ‘You may ... Theo’ later, after he had written the postscript. The words ‘& Theo’ cannot now be seen on the painting. Vincent probably removed them at Theo’s insistence, because it was done before the canvas was completely dry. See cat. Otterlo 2003, pp. 212-213.
8. The novel Le mariage de Loti (1880) by Pierre Loti contains idealized descriptions of nature in Tahiti and people’s way of life. The naval officer Harry Grant spends several years on the island, where he is called Loti (‘rose’). He falls in love with a young girl, Rarahu, and this makes him think that he is getting to know the true Tahiti. Otaheite is the original name for the island, however it does not occur anywhere in the book.
9. Richard Wagner composed large-scale, ambitious operas for big orchestras. Van Gogh had been to performances of Wagner in Paris. Theo wrote to Willemien about it: ‘And before Vincent left I went to a couple of Wagner concerts with him and we both enjoyed them very much’ (FR b915, 14 March 1888).
10. See for the brothers’ collection of Japanese prints: cat. Amsterdam 1991. Cf. also letter 587, n. 3.
11. Willemien turned 26 on 16 March.
12. Sprig of almond blossom in a glass with a book (F 393 / JH 1362 ). Willemien did indeed have the work in her possession. See Account book 2002, p. 20 (n. 33).
13. Piles of French novels and roses in a glass (‘Romans parisiens’) (F 359 / JH 1332 ).
14. Van Gogh wrote this passage before he inserted ll. 44-49; this explains the duplication of the reference to Pink peach trees (‘Souvenir de Mauve’) (F 394/ JH 1379 ); cf. nn. 5 and 6.