Back to site

618 To Arnold Koning. Arles, Tuesday, 29 or Wednesday, 30 May 1888.

metadata
No. 618 (Brieven 1990 621, Complete Letters 498a)
From: Vincent van Gogh
To: Arnold Koning
Date: Arles, Tuesday, 29 or Wednesday, 30 May 1888

Source status
Original manuscript

Location
Private collection

Date
The letter was enclosed with letter 617, so we have dated it the same day: Tuesday, 29 or Wednesday, 30 May 1888. See further letter 617, Date.

Additional
The letter was enclosed with letter 617 to Theo. A piece of about 13 x 3 cm has been cut off the bottom left of the sheet (p. [1v:3] / [1r:4]). Some fine vertical lines that can still be seen suggest that there was probably a sketch here.

Ongoing topics
Koning’s stay with Theo (578)
Visit to Saintes-Maries (617)
First consignment of paintings from Arles (606)

original text
 1r:1
Amice Koning,
van Theo vernemende dat gij naar Holland terug gaat wilde ik u een woordje schrijven om afscheid te nemen.1
Ge hebt zeker de impressionisten bij Durand Ruel nog gezien.2 Ge zult heel wat te vertellen hebben aan de lui in Holland van wat ge in Parijs zaagt.3
Ik ben erg blij dat het U goed gaat met de gezondheid zooals Theo me schreef. We kunnen dat moeielijk missen bij het werk.
Morgen ga ik naar Stes Maries aan Zee om eens een blaauwe zee en blaauwe lucht te zien. En om eens poolshoogte te nemen van de figuren. Want ik denk dat ik op eens een woedenden aanval op het figuur zal doen, waarom ik op ’t oogenblik heen draai als gaf ik er niet om maar dat eigentlijk toch juist mijn doel is.
 1v:2
ik begin zoo tamelijk te verbranden. De lui hier zijn door de zon verbrand, geel en oranje van kleur en soms rood oker.
Het heeft mij eenigzins verwonderd niet gehoord te hebben of onze ruil doorging, ik hoop van ja.4
ik heb pas een teekening gemaakt nog grooter dan de twee eersten.5 Van een groep mastboomen op een rots, van af een heuvel gezien. Achter dat eerste plan een vergezicht van weiland, een weg met populieren en heel in ’t verschiet de stad.
De boomen zeer donker tegen de door de zon verlichte wei.
Misschien ziet ge die teekening nog.6 Ik heb die met zeer dikke rieten gedaan op dun Whatman en in ’t verschiet gewerkt met een veeren pen voor de fijnere lijnen.  1v:3 Ik kan U dat recommandeeren want de lijnen met een veeren pen zijn meer in ’t karakter van die met het riet.
ik ben blij dat gij mijn eerste bezending van hier nog hebt gezien, bij de volgende zullen een paar marines zijn hoop ik en dan – – – – – figuur.
Daar loer ik hoofdzakelijk op, alleen het loopen & werken buiten leek me tot heden beter voor de gezondheid en ik wou geen figuur beginnen voor ik me wat steviger voelde.
Nu kerel ik zal nog dikwijls aan ons zamenzijn te Parijs denken en zeker hooren we wel van je als ge in Holland terug zijt.
Het is erg best dat gij goed gezond & opgewekt terugkomt.  1r:4 Als ge ’t volgend jaar eens terugkomt kom dan hier ook eens kijken. ik wou ge de kleur van hier zaagt.
Ik ben erg nieuwsgierig naar de streek die ik morgen zien zal en naar de zee.
Er zijn haast elken zondag tegenwoordig stierengevechten. Verl. zondag is er een stier over de omheining gesprongen en hij sprong op tegen de gradins waar de toeschouwers zaten. maar de arènes van hier zijn zoo hoog dat het geen kwaad kan. Intusschen is het gebeurd in een dorp hier in de buurt dat een stier buiten het perk sprong, door de toeschouwers heen zich werkte en er ettelijke blesseerde, vervolgens rende hij het dorp door. Aan ’t eind van ’t dorp dat op een rots is gebouwd is een enorm hoogen steilen kant. De stier rende maar door in zijn woede en – plofte in de diepte te pletter.7
Een hartelijken handdruk in gedachten.

t. à t.
Vincent

translation
 1r:1
My dear friend Koning,
Learning from Theo that you’re going back to Holland, I wanted to drop you a line to say farewell.1
You must have seen the Impressionists at Durand-Ruel.2 You’ll have a great deal to tell the fellows in Holland about what you saw in Paris.3
I’m very glad that you’re in good health, as Theo wrote to me. We can hardly do without it for the work.
Tomorrow I’m going to Saintes-Maries-de-la-Mer just to see a blue sea and a blue sky. And just to get an idea of the figures. Because I think that I’ll suddenly make a furious attack on the figure, around which I’m currently circling as if I didn’t care about it, but all the same that’s actually exactly my goal.  1v:2
I’m beginning to get quite tanned. The people here are tanned by the sun, yellow and orange in colour, and sometimes red ochre.
It surprised me somewhat not to have heard whether our exchange went ahead, I hope so.4
I’ve just made a drawing even larger than the first two.5 Of a group of pines on a rock, seen from a hill. Behind that foreground a vista of meadows, a road with poplars and, right in the distance, the town.
The trees very dark against the sunlit meadow.
Perhaps you’ll get a chance to see this drawing.6 I did it with very thick reed pens on thin Whatman, and used a quill pen for the finer lines in the distance.  1v:3 I can recommend that to you, because the lines with a quill pen are more in the nature of those with a reed.
I’m glad you’ve seen my first consignment from here, I hope there’ll be a few seascapes in the next, and then — — — — — the figure.
That’s what I’m chiefly after, only until now walking and working outdoors seemed to me better for my health, and I didn’t want to start a figure until I felt a little stronger.
Well, old chap, I’ll often think about our being together in Paris, and I’m sure we’ll hear from you when you’re back in Holland.
It’s very good that you’re returning hale and hearty.  1r:4 If you should come back next year, come and have a look around here too. I wish you could see the colour here.
I’m very curious about the region I’ll see tomorrow, and about the sea.
At present there are bullfights almost every Sunday. Last Sunday a bull jumped over the barrier and he jumped up against the terraces where the spectators were sitting, but the arenas here are so high that it can do no harm. Meanwhile, in a village near here a bull jumped out of the enclosure, made its way through the spectators and injured several of them, then ran through the village. At the end of the village, which is built on a rock, there’s an enormously high, steep cliff. In its rage the bull just kept running and — plunged to its death below.7
A hearty handshake in thought.

Ever yours,
Vincent
notes
1. Koning left Paris on 28 May. He wrote to Theo from his home in Winschoten on 4 June: ‘I had a nice letter from Vincent. I shall write to him tomorrow and let him have my address’ (FR b1077).
2. See for this exhibition letter 613, n. 1.
3. Koning wrote to Theo on 15 September 1888 about his stay in Paris: ‘As for me, all I can say is that the trip to Paris did me a great deal of good. Never before have I seen nature as beautiful as I did this summer; most people who weren’t used to my studies thought they were ugly at first, but when they looked at them for a long time they found something in them after all. Obviously I don’t give a damn, I specifically stick to a set programme which I arrived at chiefly through Vincent and Breitner and try by this means to achieve an original concept’ (FR b1080).
4. See letters 600 and 614 for the exchange with Koning.
5. Vincent means the two reed pen drawings he had previously sent Theo, which he initially wanted to exchange with Koning: Orchard with Arles in the background (F 1516 / JH 1376 ) and The white orchard (F 1414 / JH 1385 ). See letter 600.
6. View of Arles from a hill (F 1452 / JH 1437 ). Van Gogh planned to send the drawing to Theo that day; see letter 617.
7. No further information about this incident has been found.